FSXOYO海洋主题模板
FSXOYO海洋主题模板
当前位置:首页  »  生活  »  生活百科  »  文章  »  乘法口诀表

乘法口诀表

来源:懂视网 转载:问百科 时间:2022-07-21 13:27
导读乘法口诀表是从一一得一开始,一直到九九八十一为止。例如1乘的乘法口诀有一一得一,一二得二、一三得三、一四得四、一五得五、一六得六、一七得七、一八得八、一九得九,乘法

乘法口诀表是从一一得一开始,一直到九九八十一为止。例如1乘的乘法口诀有一一得一,一二得二、一三得三、一四得四、一五得五、一六得六、一七得七、一八得八、一九得九,乘法口诀表历史悠久,早在春秋战国时期已经开始流行。

乘法的口诀表

乘法口诀表是从一一得一开始,一直到九九八十一为止。一的乘法口诀有一一得一,一二得二、一三得三、一四得四、一五得五、一六得六、一七得七、一八得八、一九得九。

关于二的乘法口诀有二二得四、二三得六、二四得八、二五一十、二六十二、二七十四、二八十六、二九十八。关于三的乘法口诀有三三得九、三四十二、三五十五、三六十八、三七二十一、三八二十四、三九二十七。

四、五、六乘的乘法口诀有四四十六、四五二十、四六二十四、四七二十八、四八三十二、四九三十六、五五十五、五六三十、五七三十五、五八四十、五九四十五、六六三十六、六七四十二、六八四十八、六九五十四。

关于七八九乘的乘法口诀有七七四十九、七八五十六、七九六十三、八八六十四、八九七十二、九九八十一。乘法口诀表起源时间比较早,在春秋战国时期,便已经开始流行。

FSXOYO海洋主题模板
标签:
Top
加载中...